• Home
  • Informacje prawne

Informacje prawne

Ogólne warunki sprzedaży i dostawy

Bauerfeind Polska sp. z o.o.

§1 Postanowienia ogólne

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży i dostawy (zwane dalej „Warunkami”) znajdują zastosowanie do wszystkich dostaw realizowanych przez spółkę Bauerfeind Polska sp. z o.o. z siedzibą w ul. Postepu 15C, 02-676 Warszawa (w dalszej części „Bauerfeind)”. Niniejsze Warunki obowiązują w relacjach handlowych z klientami będącymi przedsiębiorcami.  Niniejsze Warunki stają się częścią składową wszystkich umów sprzedaży i dostawy (w dalszej części „Umowa”) i znajdują także zastosowanie do wszystkich przyszłych stosunków handlowych z naszym kontrahentem (w dalszej części „Kupujący”), nawet jeśli nie zostaną w danym przypadku ponownie wyraźnie uzgodnione. Zastosowanie sprzecznych, odmiennych lub uzupełniających ogólnych warunków Kupującego zostaje niniejszym wyraźnie wyłączone. Ogólne warunki Kupującego nie obowiązują także wtedy, gdy Kupujący złożył na ich podstawie zamówienie lub inne oświadczenie, jak również, gdy wiedząc o odmiennych warunkach Kupującego zrealizowaliśmy na jego rzecz dostawę bez dodatkowych zastrzeżeń. Wszelkie odstępstwa od niniejszych Warunków oraz zmiany i uzupełnienia Umowy zawartej na ich podstawie wymagają dla swej ważności potwierdzenia z naszej strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

§2 Zawarcie Umowy

 

1. Dostawa następuje na podstawie pisemnego zamówienia Kupującego. Zamówienie Kupującego stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego. Kupujący jest związany zamówieniem przez okres 14 (czternastu) dni od dnia jego wpłynięcia w Bauerfeind, chyba, że Kupujący w zamówieniu wskaże dłuższy okres związania zamówieniem. Wówczas obowiązuje okres związania podany przez Kupującego. Przez okres związania zamówieniem Kupujący nie jest uprawniony do jego odwołania. Wyłącza się zastosowanie art. 662 §1 KC. Zamówienia składa się w formie pisemnej, w tym także pocztą elektroniczną, faxem, do rąk naszego pracownika/współpracownika (w szczególności przedstawiciela handlowego) lub za pośrednictwem strony internetowej www.bauerfeind.pl. Zamówienie złożone przez Kupującego w formie elektronicznej wiąże go bez względu na to, czy potwierdzimy jego otrzymanie. Wyłącza się zastosowanie przepisów art.661 §1-§3 KC. Ewentualne potwierdzenie przez nas faktu otrzymania zamówienia nie oznacza w żadnym przypadku potwierdzenia jego przyjęcia. 

2. Przyjęcie przez Bauerfeind zamówienia Kupującego może nastąpić przez pisemne (w tym także pocztą elektroniczną) lub – w przypadku wskazanym w §2.5. zdanie 2 - ustne potwierdzenie przyjęcia zamówienia lub w sposób dorozumiany poprzez realizację dostawy zamówionego towaru. Wyłącza się możliwość milczącego przyjęcia zamówienia przez Bauerfeind, o którym mowa w art. 682 KC. Jeżeli potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Bauerfeind różni się od treści zamówienia złożonego przez Kupującego, dostarczony towar uważa się za zamówiony (zgodny z umową), o ile Kupujący w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia, a przypadkach dorozumianego przyjęcia zamówienia – w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od otrzymania dostawy – nie odrzuci dostawy poprzez złożenie pisemnego wyraźnego sprzeciwu.

3. Dopuszcza się dostawy częściowe. Dostawy zmniejszone o maksymalnie 20% w stosunku do ilości określonych w zamówieniu uznaje się zawsze za zgodne z umową, przy czym w tym przypadku cena ulega odpowiedniemu obniżeniu. 

4. Zawarcie Umowy następuje z chwilą otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Bauerfeind, lub - w przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zamówienia -  najpóźniej z chwilą otrzymania dostawy, przy czym w ostatnim przypadku faktura zastępuje potwierdzenie zamówienia.

5. Ustne lub telefoniczne ustalenia mają moc wiążącą z chwilą ich wyraźnego pisemnego potwierdzenia przez nas. Nie dotyczy to przypadków ustnego przyjęcia zamówienia przez pracowników/współpracowników Bauerfeind działających poza naszą siedzibą (w szczególności przedstawicieli handlowych), które jest skuteczne bez konieczności jego pisemnego potwierdzenia.

6. W przypadku braku odmiennego wyraźnego wskazania nasze oferty nie mają charakteru wiążącego i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Powyższe dotyczy również opisów technicznych oraz pozostałych informacji w naszych ofertach, prospektach, cennikach, katalogach i dokumentach o podobnym charakterze.

 

§3 Ceny

Nasze ceny są cenami netto według formuły „EXW” (Incoterms 2010), do których należy doliczyć koszty transportu oraz ewentualnie należne podatki, w szczególności podatek VAT. W przypadku braku odmiennych wyraźnych uzgodnień ceny sprzedaży oraz wszelkie oferty i obliczenia wyrażone są w PLN.

§4 Terminy dostawy

1. Terminy dostawy i spełnienia świadczenia uważa się za dochowane, jeśli do upływu tych terminów przedmiot dostawy opuścił nasz zakład lub zgłoszono jego gotowość do wysyłki względnie świadczenie zostało spełnione. Terminy dodatkowe należy wyznaczać nam na piśmie i nie mogą być one krótsze niż 2 tygodnie od dnia otrzymania przez nas informacji o wyznaczeniu terminu dodatkowego.   

2. Nie ponosimy odpowiedzialności za niedotrzymanie terminów dostawy względnie terminów spełnienia świadczenia w przypadku wystąpienia siły wyższej lub innych nieprzewidywalnych, nadzwyczajnych i niezawinionych przez nas okoliczności, które istotnie utrudniają lub uniemożliwiają realizację dostawy. Dotyczy to w szczególności okoliczności takich jak np. strajk, lokaut, brak wystarczającej liczby pracowników, działania organów publicznych, brak możliwości transportu, brak dostaw ze strony poddostawców, zakłócenia pracy zakładu spowodowane w szczególności przez ogień, wodę i inne okoliczności, awarie urządzeń produkcyjnych i maszyn, itp., również w przypadku, gdy okoliczności te wystąpią u naszych dostawców lub ich poddostawców. O wystąpieniu powyższych okoliczności niezwłocznie poinformujemy Kupującego. W powyższych przypadkach uprawnieni jesteśmy do przesunięcia terminu dostawy względnie terminu spełnienia świadczenia o okres trwania przeszkody oraz o odpowiedni okres niezbędny do wznowienia dostaw lub do odstąpienia w całości lub części od Umowy w zakresie jeszcze niezrealizowanej części. W tych przypadkach Kupującemu nie przysługują wobec nas jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.

3. O ile wskazane w §4.2 przeszkody trwać będą dłużej niż 1 miesiąc, Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w niezrealizowanej części, przy czym Kupującemu prawo to przysługuje pod warunkiem bezskutecznego upływu dodatkowego terminu wyznaczonego nam zgodnie z §4.1 niniejszych Warunków. W powyższym przypadku Kupującemu nie przysługują wobec nas jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.

§5 Przejście ryzyka. Wysyłka towaru

1. W przypadku braku innych wyraźnych pisemnych uzgodnień przejście ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru na Kupującego następuje zgodnie z klauzulą „EXW” (Incoterms 2010) z chwilą postawienia towaru do dyspozycji Kupującego na terenie naszej siedziby lub zakładu realizującego dostawę. W przypadku natomiast, gdy towar dostarczany jest do wskazanego przez Kupującego miejsca, przejście ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru na Kupującego następuje z chwilą wydania towaru spedytorowi, przewoźnikowi lub innemu podmiotowi dokonującemu transportu towaru. W przypadku opóźnienia się wysyłki towaru z przyczyn leżących po stronie Kupującego, przejście ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru na Kupującego następuje z chwilą zgłoszenia Kupującemu gotowości towaru do wysyłki.

2. Wysyłka towaru następuje na koszt i ryzyko Kupującego, również wtedy, gdy Kupujący nie ponosi kosztów transportu.

3. W przypadku zamówień o łącznej wartości netto do kwoty 1.000 PLN Kupujący zostaje obciążony zryczałtowanymi kosztami wysyłki towaru w wysokości 75 PLN. W przypadku zamówień o wartości netto powyżej 1.000 PLN Kupujący zwolniony jest z kosztów wysyłki. Szczególne życzenia w zakresie wysyłki rozliczane są według poniesionych w związku z tym kosztów. 

§6 Zwrot towaru

Zwrot towaru powinien następować wyłącznie na wskazany w dowodzie dostawy adres magazynu na terenie Niemiec, chyba, że przed wysłaniem zwracanego towaru Bauerfeind wyrazi pisemna zgodę na dokonania zwrotu na inny adres.

Zwrot towaru dokonywany w innych przypadkach niż  w ramach roszczeń z tytułu rękojmi za wady, może nastąpić zasadniczo dopiero po wcześniejszym zawiadomieniu o zamiarze dokonania zwrotu i uzyskaniu pisemnej zgody Bauerfeind na zwrot towaru oraz za przedłożeniem oryginalnego dowodu dostawy. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest, aby towar znajdował się w stanie bez zastrzeżeń. Niezależnie od powyższego zastrzegamy sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na w/w zwrot towaru. W odniesieniu do zwrotów dokonywanych w innych przypadkach niż w ramach roszczeń z tytułu rękojmi za wady Kupujący zostanie obciążony opłatą manipulacyjną w wysokości 45 PLN za każdą zwrotną przesyłkę. W przypadku zwrotu dokonywanego po upływie 1 miesiąca od daty dostawy naliczamy dodatkowo opłatę manipulacyjną w wysokości 20% wartości netto zamówienia, nie więcej jednak niż 100 PLN za każdy artykuł i każdą sztukę zwracanego towaru, a w przypadku zwrotu dokonywanego w okresie od 6 do 12 miesiąca od daty dostawy naliczamy dodatkowo opłatę manipulacyjną w wysokości 40% wartości netto zamówienia, nie więcej jednak niż 200 PLN za każdy artykuł i każdą sztukę zwracanego towaru. Wyłącza się możliwość zwrotu towaru po upływie 12 miesięcy od daty dostawy.

§7 Płatności

1. Wszelkie płatności są natychmiast wymagalne z chwilą wystawienia faktury. Pierwsza dostawa na rzecz Kupującego dokonywana jest za zapłatą z góry (przedpłata).

2. W przypadku braku zapłaty w terminie Kupujący popada automatycznie w opóźnienie bez konieczności wykazywania innych przesłanek. W szczególności na istnienie opóźnienia po stronie Kupującego nie ma żadnego wpływu ewentualne wezwanie do zapłaty, które nastąpi po terminie wymagalności płatności. Od dnia popadnięcia w opóźnienie jesteśmy uprawnieni do naliczania odsetek ustawowych, a wszelkie zobowiązania płatnicze Kupującego wobec nas wynikające z wzajemnych stosunków handlowych stają się natychmiast wymagalne i jesteśmy uprawnieni do dochodzenia ich zapłaty.

3. Ponadto w przypadku opóźnienia Kupującego w zapłacie lub uzyskania przez nas wiadomości o okolicznościach mogących wskazywać na pogorszenie wypłacalności Kupującego, uprawnieni jesteśmy powstrzymać się z realizacją niezrealizowanych jeszcze dostaw i uzależnić ich realizację od przedpłaty. W przypadku niedokonania przedpłaty we wskazanym przez nas terminie, uprawnieni jesteśmy bez wyznaczania dalszego dodatkowego terminu odstąpić od wszelkich lub niektórych Umów według naszego uznania w całości lub w części. Kupującemu nie przysługują z tego tytułu wobec nas jakiekolwiek roszczenia. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, Kupujący zwróci poniesione przez nas udokumentowane nakłady. Nie narusza to naszego prawa do dochodzenia dalej idących roszczeń odszkodowawczych.

4. Prawo do dokonania potrącenia lub wstrzymania płatności przysługuje Kupującemu wyłącznie w przypadku, gdy przysługująca mu wobec nas wierzytelność jest stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu lub została przez nas wyraźnie uznana na piśmie. Kupującemu nie przysługuje jednak prawo dokonania potrącenia z wierzytelnością, którą nabył w drodze przelewu.

§8 Zastrzeżenie własności

1. Zastrzegamy sobie prawo własności na dostarczonym towarze (w dalszej części „towar zastrzeżony”) do czasu uregulowania przez Kupującego, wszelkich wierzytelności wynikających z wzajemnych stosunków handlowych, włącznie z ewentualnymi wierzytelnościami ubocznymi, roszczeniami odszkodowawczymi. Zastrzeżenie prawa własności obejmuje także rzeczy powstałe w wyniku przetworzenia dostarczonego przez nas towaru.  Na wypadek, gdy Kupujący nabędzie wyłączne prawo własności nowej rzecz powstałej w wyniku przetworzenia Kupujący przenosi już teraz na nas nieodpłatnie prawo współwłasności nowej rzeczy proporcjonalnie do wartości przetworzonego towaru zastrzeżonego wynikającej z naszej faktury VAT i przechowuje dla nas nieodpłatnie w/w nową rzecz.

2. Tak długo, jak Kupujący wywiązuje się w sposób należyty z wszelkich zobowiązań wobec nas, jest on uprawniony do sprzedaży i przetworzenia towaru zastrzeżonego w ramach zwykłej działalności i na warunkach nie odbiegających od warunków rynkowych. W pozostałym zakresie Kupujący nie jest uprawniony do innego rozporządzenia towarem zastrzeżonym. Kupujący w szczególności nie jest uprawniony bez naszej wcześniejszej pisemnej wyraźnej zgody do ustanawiania zastawu, przewłaszczania na zabezpieczenie ani też obciążania w inny sposób towaru zastrzeżonego.

3. Kupujący przelewa już teraz na nas wszelkie przysługujące mu wierzytelności z tytułu odsprzedaży towaru zastrzeżonego, a my ten przelew niniejszym przyjmujemy. W przypadku, gdy klient Kupującego w sposób skuteczny wyłączył wobec siebie prawo przelewu wierzytelności, to w stosunku wewnętrznym pomiędzy nami i Kupującym przyjmuje się, iż wyżej wskazane wierzytelności, niezależnie od ich rodzaju, zostały w sposób skuteczny na nas przelane. Na wypadek, gdy Kupujący zgodnie z poniższymi postanowieniami §8.4 utraci prawo do dochodzenia wierzytelności we własnym imieniu, Kupujący udziela nam pełnomocnictwa do dochodzenia tych wierzytelności w jego imieniu i na nasz rachunek.

4. Kupujący w sposób odwołalny jest upoważniony do dochodzenia przelanych na nas wierzytelności. Nie narusza to prawa do dochodzenia tych wierzytelności przez nas; jednakże zobowiązujemy się nie korzystać z tego prawa tak długo, jak długo Kupujący należycie wywiązuje się z wszelkich zobowiązań wobec nas, w szczególności zobowiązań płatniczych. W przeciwnym przypadku Kupujący traci prawo dochodzenia wierzytelności we własnym imieniu i na nasze wezwanie zobowiązany jest poinformować nas o wszystkich przelanych na nas wierzytelnościach oraz osobach dłużników, przekazać nam wszelkie informacje i dokumenty niezbędne do dochodzenia tych wierzytelności i ujawnić przelew wierzytelności wobec dłużników. Jesteśmy także uprawnieni do bezpośredniego poinformowania dłużników Kupującego o dokonanej cesji i wezwania ich do bezpośredniej zapłaty na naszą rzecz.

5. W przypadku zajęcia towaru zastrzeżonego w toku egzekucji lub innych ingerencji osób trzecich Kupujący zobowiązany jest poinformować nas niezwłocznie o tym fakcie i przekazać wszelkie dokumenty niezbędne do ochrony naszych praw. Kupujący ponosi wszelkie koszty ochrony przysługującego nam prawa własności.

§9 Reklamacje

1. Kupujący zobowiązany jest zbadać każdą dostawę pod kątem wad ilościowych, widocznych i możliwych do wykrycia wad jakościowych oraz zgodności dostarczonych towarów z zamówieniem oraz zobowiązany jest zawiadomić nas na piśmie niezwłocznie, nie później jednak niż 2 (dwa) dni  robocze po otrzymaniu dostawy o ewentualnie stwierdzonych wadach/brakach. O wadach ukrytych Kupujący zobowiązany jest zawiadomić nas na piśmie w terminie 10 (dziesięć) dni od dnia wykrycia wady. Ciężar dowodu, iż chodzi o wadę ukrytą ponosi Kupujący. Niedochowanie powyższych terminów reklamacyjnych powoduje utratę uprawnień z tytułu rękojmi w stosunku do danej wady. Podjęcie przez nas kontroli zgłoszonych wad lub działań mających na celu usunięcie wady nie wyklucza możliwości podniesienia przez nas zarzutu nieterminowego lub nieprawidłowego zgłoszenia wady.

2. Nasza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady wygasa z upływem 1 (jednego) roku od dnia wydania towaru Kupującemu.

3. W przypadku towaru wadliwego według własnego wyboru dokonamy jego wymiany na towar wolny od wad albo usuniemy wadę. Celem umożliwienia nam naprawy albo wymiany towaru wadliwego Kupujący zobowiązany jest do wyznaczenia nam odpowiedniego terminu, przy czym termin uważa się za odpowiedni tylko wówczas, gdy wynosi co najmniej 30 dni roboczych. Z przyczyn higienicznych naprawy mogą być dokonywane na towarach umytych względnie znajdujących się w stanie bez zarzutu z higienicznego punktu widzenia. Mamy prawo odmówić usunięcia wady lub dostawy towaru wolnego od wad, jeśli związane to będzie z niewspółmiernie wysokimi kosztami. Koszty są niewspółmierne wysokie w szczególności w przypadku, gdy przekraczają 50% wartości netto towaru, co do którego zgłoszone zostały roszczenia z tytułu rękojmi. Towary wymienione w związku z naprawą /wymianą towaru wadliwego stają się naszą własnością.

4. W przypadku, gdy naprawa/wymiana towaru wadliwego nie powiedzie się dwa razy lub w przypadku odmowy naprawy/wymiany towaru wadliwego, Kupujący ma prawo do odstąpienia od Umowy w części dotyczącej wadliwego towaru lub do żądania proporcjonalnego obniżenia ceny, przy czym ewentualne dalej idące roszczenia przysługują Kupującemu wyłącznie w zakresie określonym w §10 niniejszych Warunków. W przypadku, gdy Kupujący skutecznie oświadczy, iż korzysta z prawa do obniżenia ceny, wyklucza się prawo do odstąpienia od Umowy z powodu tej samej wady. W przypadku wad nieistotnych Kupującemu przysługuje wyłącznie prawo do żądania obniżenia ceny.

5. Roszczenia Kupującego z tytułu rękojmi wyłączone są w przypadku wad fizycznych wynikających z normalnego zużycia, nadmiernego obciążenia, błędnego lub niestarannego użytkowania, zmian i napraw towaru dokonanych przez Kupującego lub osoby trzecie bez naszej zgody oraz niezastosowania się do instrukcji obsługi. 

§10 Odpowiedzialność

O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie stanowią inaczej, nasza odpowiedzialność opiera się na zasadzie winy i ogranicza się wyłącznie do przypadków winy umyślnej oraz rażącego niedbalstwa. Odpowiedzialność ta ogranicza się zawsze do szkód będących normalnym, możliwym do przewidzenia i bezpośrednim następstwem naszego działania lub zaniechania, z wyłączeniem utraconych korzyści. Ograniczenie powyższe obowiązuje odpowiednio w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych innych niż z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności do roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych, z wyjątkiem roszczeń z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz szkód wynikających z uszkodzenia ciała i wywołania rozstroju zdrowia. W pozostałym zakresie jakiekolwiek roszczenia Kupującego wobec nas, w szczególności roszczenia odszkodowawcze lub roszczenia o zwrot nakładów, niezależnie od ich podstawy prawnej, są wyłączone.

§11 Właściwość sądu

Miejscem spełnienia świadczenia dla naszych dostaw jest siedziba naszego przedsiębiorstwa. Sądem wyłącznie właściwym dla wszelkich sporów wynikających ze stosunków handlowych z Kupującym jest właściwy rzeczowo sąd powszechny w Warszawa. Niezależnie od powyższego jesteśmy uprawnieni do wniesienia powództwa przed sąd siedziby/miejsca zamieszkania Kupującego.

§12 Prawo właściwe

Niniejsze Warunki oraz Umowy zawarte na ich podstawie podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych z dnia 11.04.1980 o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

§13 Klauzula salwatoryjna

W przypadku, gdy poszczególne postanowienia niniejszych Warunków są lub staną się bezskuteczne, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostają w mocy. Postanowienie bezskuteczne zostanie zastąpione przez inne skuteczne postanowienie, które najbardziej odpowiadać będą celowi gospodarczemu postanowienia zastąpionego.